Supalai Orchid Park2 - Charan13
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558, 08:22:59 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

Advertising
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  (อ่าน 1914 ครั้ง)
zogzag
ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
สมาชิกหน้าตาดี
*******

พลังน้ำใจ: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 81ดูรายละเอียด
« เมื่อ: วันที่ 12 ตุลาคม 2555, 12:12:54 AM »

คัดลอกจาก : http://www.dol.go.th/data_of_property/b ... manage.htm

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

                -  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  มาตรา 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 และมาตรา 70

                -  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2545

                -  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค   พ.ศ.2545
                -  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และ   วิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี   พ.ศ.2545

                -  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ข้อ 4

                -  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด............... ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด พ.ศ. ....
                -  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด............... ว่าด้วยการระงับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในที่ดินจัดสรร พ.ศ. ....
หลักทั่วไปในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   :rules

                1.  การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน                             
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 43 บัญญัติให้สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินตกอยู่ในภาระ
จำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร  และให้เป็นหน้าที่ของ ผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพเดิมโดยผู้จัดสรรที่ดิน
จะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ นอกจากนั้นยังกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดหาธนาคาร  หรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น  (ร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างกลางของ ทางราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กำหนดขั้นตอน  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ข้อ 4)

               2. การพ้นหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน
                                พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  มาตรา 44  กำหนดว่า ภายหลังจาก  ครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดิน
รับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค  ผู้จัดสรรที่ดิน     จะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคเมื่อได้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามลำดับ  ดังนี้
                                (1)  ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา
                                (2) ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
                                (3)  ผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์
ผลของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  :blash

                     1.  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดสรรที่ดิน  ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร  และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
                           (1)  ผู้จัดสรรที่ดิน
                                   -  พ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคโดยต้องมีการโอนทรัพย์สินและส่งมอบเงินบำรุงรักษา
สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรต้องรับผิดชอบแล้ว
                                   -  เป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  ในส่วนที่ดินที่ยังไม่จำหน่าย
                          (2)  ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร  ทั้งในส่วนที่ลงคะแนนเสียงเห็นชอบและไม่เห็นชอบให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  เป็นสมาชิกนิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรร
                          (3)  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
                                  -  มีฐานะเป็นนิติบุคคล
                                  -  มีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมาย  ตามข้อบังคับ  โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่สมาชิก
                                  -  คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

                     2.  สิทธิพิเศษเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรแสตมป์
                          (1)  ค่าใช้จ่ายในการรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม  ภาษีเงินได้หัก  ณ 
ที่จ่าย  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์
                          (2)  กรณีเงินที่นิติบุคคลได้รับจากสมาชิกเพื่อนำไปใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม อากร
                          (3)  การยกเว้นตาม (1)  และ (2) ต้องเป็นไปตาม
                                 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2544
                                 -  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การยกเว้นภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์  สำหรับการโอนและการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ  และการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545
                                 -  หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท  0515/ว 3783  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2546  เรื่อง  การจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะ
                      3.  อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
                          (1) จัดการและดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินที่รับโอนจากผู้จัดสรรที่ดิน
                          (2)  กำหนดระเบียบการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค  การอยู่อาศัยและการจราจร
                          (3)  เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย
                          (4)  เป็นโจทก์แทนสมาชิก  (ตั้งแต่  10  รายขึ้นไป)
                          (5)  จัดให้มีบริการสาธารณะ
                          (6)  ดำเนินการอื่นตามกฎหมาย

                     4.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
                          (1) ชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ทั้งนี้  การกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่  โดยอาจกำหนดค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือขนาดพื้นที่ก็ได้
                          (2)  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่จัดเก็บ  โดยให้จัดเก็บเป็นรายเดือนจากสมาชิก
                          (3)  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับ

                    5.  บทกำหนดโทษสำหรับสมาชิกที่ชำระเงินล่าช้า
                          (1)  กรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้ารายเดือน  ต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำหนด
                          (2)  กรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้าติดต่อกัน  3  เดือน  ถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค
                          (3)  กรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้าติดต่อกัน  6  เดือน  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงดังกล่าวได้
                          (4)  ให้ถือว่าหนี้ที่ค้างชำระเป็นหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริม


บันทึกการเข้า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

© 2012 - 2015 ฟรีบอร์ด, ฟรีเว็บไซต์ All Right Reserved. Powered by เอ็กวีเทพ (xvlnw)